Csatlakozzon egy hálózathoz!

A Next Autó Rent Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) Bérleti szerződés keretében bérbe adja a bérleti szerződésben rögzített gépjárművet az ugyanott meghatározott egyedi bérleti feltételek szerint a Bérlőnek. A Bérleti szerződés egyéb bérleti feltételeit a jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Meghatározások

 • Bérlő: a Bérbeadóval jelen ÁSZF alapján szerződéses kapcsolatban lévő személy
 • Bérleti típus: a Bérleti szerződésen feltüntetett bérleti konstrukció
 • Gépjármű használó: aki a bérelt gépjárművet a Bérlő nevében használja. A gépjárművet kizárólag a szerződésben feltüntetett személyek vezethetik. Bérlő felel a gépjármű használók magatartásáért és az általuk okozott károkért.
 • Baleset: gépjárművet érő hirtelen közvetlen külső mechanikai erő, esemény, amely a gépjármű javítását teszi szükségessé
 • Fedélzeti egység: a gépjárműbe szerelt, a gépjármű használatának körülményeit és földrajzi helyzetét rögzítő GPS alapú eszköz

A gépjármű átvétele, használata, visszaadása

Bérlő a gépjármű átvételekor köteles meggyőződni annak állapotáról. Amennyiben Bérlő eltérést észlel a Bérleti szerződésen feltüntetett állapothoz képest, köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni és a sérülés tényét írásban vagy egyéb formában (fénykép) rögzíteni. Ennek elmulasztásából eredő kár Bérlőt terheli. Bérbeadó tele tankkal bocsátja Bérlő rendelkezésére a gépjárművet, Bérlő pedig tele tankkal juttatja vissza a bérlet végén.

A Bérlő a gépjárművet csak az eredeti rendeltetésének megfelelő célra használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. Bérlő nem használhatja a gépjárművet: bérfuvarozásra, áruszállításra, személy taxi szolgáltatáshoz, gépjárműoktatásra, utánfutó, lakókocsi, vagy egyéb dolog vontatására, semmilyen versenyzésre, edzésre. A gépjármű külföldön történő használata csak a Bérbeadó előzetes, írásos hozzájárulásával a Casco biztosítás területi korlátozásának megfelelően történhet. Tilos a gépjárműben a dohányzás!

Nem közlekedhet, vagy parkolhat olyan útvonalon, ahol tömegdemonstráció, katasztrófa, zavargások, háború, vagy egyéb rendkívüli vészhelyzet van. Nem vezetheti a gépjárművet aki nincs megnevezve a szerződésen, vagy nem rendelkezik a Bérbeadó írásos meghatalmazásával, akinek nincs érvényes vezetői engedélye, nem rendelkezik legalább 1 éves gépjármű vezetői gyakorlattal, alkohol, drog, gyógyszer, vagy bármely más a biztonságos közlekedésre veszélyt jelentő szer hatása alatt áll.

A Bérlő kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a gépjárművel a közúti közlekedés szabályainak megtartásával közlekedik, és kijelenti, hogy a közúti közlekedés szabályainak esetleges megsértéséből eredő bármely eljárásban a gépjárművet vezető személyt megnevezi, adatait felhívásra közli, illetve, amennyiben a vezető személye, adatai nem állapíthatók meg, úgy a szabályszegésért objektív felelősséget vállal, és vállalja, hogy az ebből eredő valamennyi kárt, büntetést megtéríti, illetve helytáll. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet bűncselekmény elkövetésére használja, és az illetékes hatóság a gépjárművet lefoglalja, ez a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következtében a gépjármű használatára vonatkozó joga azonnali hatállyal megszűnik. Bérlő a gépjármű hatóság általi visszaszolgáltatása dátumáig bérleti díj megfizetésére kötelezett.

A gépjármű állagmegóvása

Bérlő a gépjárművön semmilyen javítást, vagy szerelést nem végezhet, és nem végeztethet a Bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül, továbbá a Bérlő köteles figyelemmel kísérni a gyártó által előírt karbantartási intervallumokat, illetve havi rendszerességgel informálni a Bérbeadót az aktuális kilométeróra állásról. A szervizintervallumok be nem tartásából eredő kárért, valamint a havi rendszeres kilométeróra állás lejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Bérlő felel.

A Bérbeadó kizárja a gépjármű meghibásodásából eredő kárért való felelősséget. Meghibásodás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni. Meghibásodás esetén a Bérbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek Bérlőnek a meghibásodás miatti késedelemből, vagy valamely határidő nem teljesítéséből származnak. A gépjármű meghibásodása esetén a Bérlő a gépjárművet csak abban az esetben hagyhatja őrizetlenül, ha az biztonságos helyen van tárolva.

A Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett kárról, vagy lopásról 48 órán belül a Bérbeadót tájékoztatni. A Bérlő köteles a felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat (kitöltött és aláírt baleseti bejelentőlap, károkozó személyes adatai, személyigazolvány és jogosítvány másolat, rendőrségi jegyzőkönyv, feljelentés, stb.) a károkozótól beszerezni és a Bérbeadónak átadni. Az értesítés elmaradásából, vagy a szükséges dokumentumok hiányából, azok nem megfelelő kitöltéséből, olvashatatlanságából eredő károk teljes mértékben a Bérlőt terhelik. A keletkezett kár esetén a kárbejelentő lap Bérbeadó részére történő leadásáért Bérlő ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint magának a gépjárműnek a leadásáért.

A Bérlő köteles a gépjárművet minden kiszálláskor lezárni. A gépjármű kulcsát, központi-zár és riasztó kezelőjét, forgalmi engedélyét és más dokumentumait a gépjárműből köteles magával vinni. Az ennek elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az e pontban írott kötelezettségét megszegi, avagy bármely okból a gépjármű kulcsát és a forgalmi engedélyét a Bérbeadónak nem adja át, a felelősség és Casco biztosítás a gépjárműre nem érvényesíthető. Az ebből eredő kárt teljes egészében viselnie kell.

A gépjármű felügyelete

A gépjármű a Bérbeadó által biztosított Fedélzeti eszközzel rendelkezik, mely alapján Bérbeadó folyamosan ellenőrizni tudja: a gépjármű földrajzi helyzetét, külföldön történő használatát; a gépjármű rendeltetésszerű használatát, különösen: fordulatszám, gyorsítás-lassítás, sebesség; a gépjármű által megtett KM-t (GPS pozícióból számolva). Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Bérbeadó a fenti adatokat és információkat a bérleti során gyűjti és ellenőrizni.

A gépjármű visszaszolgáltatása

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt gépjárművet a bérleti időszak végén nem az üzleti nyitvatartás ideje alatt adja le, úgy a bérbeadó nettó 6.000,-Ft összegű nyitvatartási időn túli leadási díjat számol fel, és a gépjármű állapotfelmérésére valamint a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanapon kerül sor, amely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben Bérlő nem tud jelen lenni, köteles a gépjárműről – annak mindegyik oldaláról és a km óra állásáról – a visszaszolgáltatás időpontjában fényképet készíteni. Ennek elmaradása esetén Bérlő nem jogosult vitatni az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt. Bérlő tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll, amelyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Amennyiben Bérbeadó kártérítési igényt érvényesít, úgy az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyv és fényképfelvételek kézhezvételét követő három munkanapon belül Bérlő az általa készített fényképek birtokában jogosult csak vitatni a kár keletkezését.

Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait az egyedi bérleti szerződésében rögzített helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben Bérlő a Fedélzeti eszköz adatai alapján a gépjárművet rendeltetésellenesen használta az ebből származó kárt és költségeket Bérlő tartozik megtéríteni. Amennyiben a gépjármű különösen szennyezett amely miatt a gépjármű teljes körű tisztítása válik szükségessé Bérlő nettó 20.000,-Ft-ot tartozik megtéríteni.

A bérleti idő

A minimális bérleti időtartam egy nap (24 óra), mely a foglalásban megadott időpontban kezdődik, függetlenül az átvétel pontos időpontjától. Bérbeadó 1 plusz nap felszámítására jogosult, amennyiben Bérlő a bérleti idő lejártához (óra) képest a gépjárművet 60 perccel később szolgáltatja vissza.

Amennyiben a bérleti típus megjelölése a Bérleti szerződésen „Középtávú bérlet”, abban az esetben a Bérlő köteles a bérleti szerződésen feltüntetett vagy annak hosszabbítását követően a hosszabbítással létrejött bérleti szerződés vége előtti tényleges gépjármű leadás esetén a hátralévő bérleti időre vonatkozó bérleti díj 70%-át megfizetni, amennyiben a hátralévő idő több, mint 30 nap.

Bérlő kötelezi magát, hogy a gépjárművet a bérlet végeztével a Bérbeadónak visszaadja. Bérlő előzetes kérése alapján Bérbeadó engedélyezheti a későbbi visszaszolgáltatást.

Amennyiben Bérlő a megjelölt, vagy az engedélyezett időpontig a gépjárművet nem adja vissza a Bérbeadónak és késedelmének okáról értesítést nem ad, a Bérbeadó a gépjárművet lopottnak tekinti, és azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a gépjármű körözésére. Az ebből adódó minden költség és kár a Bérlőt terheli.

Az ÁSZF Bérlő általi megszegése esetén vagy a Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges mértékű önhatalom eszközével is élve.

Kárveszély viselés

A Bérbeadó nem felel a gépjárműben szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért. A Bérbeadó szintén nem felel a gépjárműben szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a gépjármű ellopása esetén elvesző tárgyakért. A Bérbeadó ezért felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépjárműben értéktárgyakat és okiratokat ne tartson a gépjármű elhagyása esetén.

Biztosítások

Bérbeadó kijelenti, hogy a bérbe adott gépjármű kötelező biztosítással, valamint teljeskörű (lopás, rablás, törés, elemikár, üvegtörés) CASCO biztosítással rendelkezik. Casco biztosítás terhére rendezett kár esetén, a CASCO önrész 100 % mértékben Bérlőt terheli. Ha a biztosító nem téríti meg a felmerült kárt, arra hivatkozva, hogy a káreseménnyel összefüggésben lévő okirat, egyéb más szükséges dokumentum (forgalmi engedély stb.) hiányzott, vagy a Bérlő által a használatra feljogosított személy jogellenesen, szándékosan, vagy gondatlansággal okozta a kárt, abban az esetben minden felelősség a Bérlőt terheli.

Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a Casco biztosítás nem érvényesíthető különösen az alábbi károkra, ezért, ha azok nem közlekedési balesetből származnak a Bérlő köteles azok javítására, pótlására vonatkozó mindennemű költséget megtéríteni:

 • belső tartozékok: rádió előlap, hangszóró, szivargyújtó, visszapillantótükör, belső kárpit, pótkerék, elakadásjelző, elsősegély-doboz, izzókészlet, emelő, kerékanya kulcs, csavarhúzó, kalaptartó, szőnyeg, kulcskészlet, szerszámok, stb.
 • külső tartozékok: antenna, sárfogó gumi, üzemanyagtartály-sapka, dísztárcsa, járműkerekek, (gumiköpeny, kerékanya), stb.

A Bérlő bérleti díj és egyéb fizetési kötelezettségei

A bérleti szerződés a szerződésben foglalt díjszabás szerint jön létre. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, amely biztosítékul szolgál Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károkért és Bérlő egyéb tartozásaiért. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

 • A bérleti díj fizetési és biztosítéki feltételeit az egyedi bérleti feltételek tartalmazzák.
 • Amennyiben a bérleti típus megjelölése a Bérleti szerződésen „KM alapú bérlet”, abban az esetben a bérleti díj a szerződésen szereplő időszakra vonatkozó bérleti díjból és a gépjármű által a Fedélzeti eszköz alapján megtett futás alapján kalkulált KM díjból tevődik össze.
 • A szerződésszegésből származó összes kárt teljes mértékben, továbbá a Bérbeadónak felmerülő, az üggyel összefüggésbe hozható egyéb káraiért, járulékos költségeiért, valamint a rendeltetésellenes használattal okozott károkat.
 • Gépjármű kulcs, forgalmi engedély, és egyéb okmányok elvesztése miatt keletkező kárt.
 • Casco önrész alatti károkat, ha azt Bérlőn kívüli károkozó, vagy a károkozó felelősségbiztosítása nem téríti meg.
 • A gumiabroncsban, keréktárcsában, dísztárcsában és az utastérben keletkezett kárt, valamint a Bérlő által okozott küszöb alatti sérülések javítási költségét.
 • Bármilyen közlekedési szabálysértéssel (pl.: szabálytalan parkolás, gyorshajtás, stb.) közlekedési, vagy más bűncselekménnyel okozott kárt vagy bírságot. A szabálysértéssel kapcsolatban eseményenként 4 500 Ft + Áfa adminisztrációs díjat.
 • Bejelentés elmulasztása esetén keletkezett plusz költségeket.
 • Szándékosan okozott kárt pl.: tartós túlterhelés következményei, jogosulatlan szerelés, javítás, stb.
 • Visszaszolgáltatáskor – amennyiben nincs tele a tank – újratöltési szolgáltatási díjat, melynek mértéke minden megkezdett 1/8-ad hiányzó üzemanyagszintenként nettó 5.000,-Ft, továbbá 4 500 Ft + Áfa adminisztrációs díjat.
 • A bérleti díj nem tartalmazza a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítások költségét, illetve a káresemények következtében felmerülő biztosító által nem térített helyreállítási költségeket, melyek esetén 4 500 Ft + Áfa adminisztrációs díjat számítunk fel.
 • Amennyiben a bérleti idő alatt megtett futásteljesítmény magasabb, mint a szerződésben meghatározott futásteljesítmény, a többletkilométer miatt az egyedi bérleti feltételekben meghatározott díj fizetendő.
 • Engedély nélküli külföldi használat esetén 20 000 Ft + Áfa díj fizetendő.
 • Dohányzásra vonatkozó előírás megszegése esetén 50 000 Ft + Áfa díj fizetendő.

Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem az átvétel helyén adja le, a mindenkor érvényes díjszabás szerinti visszaszállítási díjat kell fizetnie.

A bérleti díj magában foglalja:

 • a kötelező biztosítás díját,
 • magyarországi autópályák használati díját a Bérleti szerződés szerinti területi hatállyal,
 • a javítás (kivéve a Bérlő által okozott károkból eredő javítás) kötelezően előírt és rendeltetésszerű használatból eredő karbantartások, kenőanyag-utántöltés költségeit,
 • 24 órát meghaladó javítások esetén csereautót.

A lemondás a bérlés napját megelőző legkésőbb 48 óráig ingyenes. Ezt követően 15.000,-Ft összegű lemondási díjat (meghiúsulási kötbér) számolunk fel. Lefoglalt, de át nem vett gépjármű esetén 25.000,-Ft meg nem jelenési díj (meghiúsulási kötbér) megfizetésére kötelezzük mindkét esetben.

Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget és felmerülő költségeket köteles megtéríteni az ÁSZF megszegése esetén, és különösen a következő esetekben:

 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használja,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,
 • tehergépjárműnél a rakterület túlterhelése, a rakterület sérülése,
 • a gépjármű bérlet időtartama alatt keletkezett károsodása, ami nem balesetből származik,
 • az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiánya,
 • 30 napot meghaladó bérlet esetén a havi kilométeróra állás megadásának elmulasztásáért
 • olyan károk, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy azzal nem az előírásoknak megfelelően parkoltak,
 • a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért (de a gépkocsi előkerült), amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • Bérlő vagy a gépjármű használójának minden olyan jogellenes cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
 • Bérlő köteles az átadás-átvételi dokumentumon „Revízió” rovatában jelzett km-számláló állásnál a műszaki szemlét Bérbeadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. Kötelező szerviz elmulasztása esetén a mindenkor érvényes km díjat köteles Bérlő kötbér jogcímén megfizetni. Bérbeadó jogosult kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni, amennyiben a gépjármű elveszíti a garanciát.

Egyéb rendelkezések

Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredően érik. Bérbeadó jogosult az általa vásárolt szolgáltatást is tovább értékesíteni közvetített szolgáltatásként. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles Bérbeadó részére fizetni. Bérbeadó a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.

A Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a késedelem és a károkozás miatti követelését a Bérbeadó a letét összegéből levonja, ennek hiánya, vagy nem elegendő összege esetén a Bérlő hitelkártyája, vagy bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást adjon a bank felé, vagy a számla alapján a kár összegét azonnal készpénzben követelje, indokolt esetben végrehajtást is igénybe vegyen követelése kielégítésére.

Bérlő aláírásával nyilatkozik, hogy a CASCO feltételeket megkapta, elérhetőek számára. Megértette, magára nézve kötelezőnek alkalmazónak elfogadja.

Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A felek kikötik, hogy vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Jogvita esetén a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, a vitára a felek a polgári perrendtartás szerinti illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az eljárás nyelve a magyar.

A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépjármű hiánytalan, tele tankkal, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.

Budapest, 2020.05.28.