1. A Next Auto Rent Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) Bérleti szerződés keretében bérbe adja a bérleti szerződésben rögzített gépjárművet az ugyanott meghatározott egyedi bérleti feltételek szerint a Bérlőnek. A bérleti szerződés tartalmát a Bérleti szerződés és a jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és a mellékletét képező Díjtáblázat együttesen határozzák meg.
 2. Bérbeadó továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bek. alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

I. Meghatározások

 1. Bérlő: a Bérbeadóval a Bérleti szerződés alapján szerződéses kapcsolatban lévő személy
 2. Bérlet típus: a Bérleti szerződésen feltüntetett bérleti konstrukció
 3. Gépjármű használó: aki a bérelt gépjárművet a Bérlő nevében használja. A gépjárművet kizárólag a szerződésben feltüntetett személyek vezethetik. Bérlő felel a gépjármű használók magatartásáért és az általuk okozott károkért.
 4. Baleset: gépjárművet érő hirtelen közvetlen külső mechanikai erő, esemény, amely a gépjármű javítását teszi szükségessé
 5. KM alapú bérlet: olyan bérleti szerződés, ahol a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjon felül, minden egyes, a bérleti szerződés időtartama alatt megtett kilométer után a bérleti szerződésben meghatározott KM díj fizetendő.

II. A gépjármű megrendelése

 1. A Bérbeadó a Bérlő által saját felelősségére gondosan kiválasztott gépjárművet megvásárolja a Bérlő részére történő bérbeadás céljából, így Bérebadó nem felel a gépjármű Bérlő általi használhatóságáért.
 2. Bérlő a bérleti szerződésben határozza meg a – Bérbeadó ajánlata alapján- kiválasztott gépkocsi típusát, felszereltségét és kapcsolódó szolgáltatások tartalmát. Bérbeadó hatályos bérleti szerződés alapján és feltételével rendeli meg a gépkocsit a kereskedőtől.
 3. A Bérbeadó nem felel a Bérlő által kiválasztott gépjármű Bérlő céljainak való megfelelősége tekintetében. A Bérbeadó a bérlő kockázatára és bérlőre tekintettel vásárolja meg a gépjárművet, melynek következtében amennyiben a gépjárműre kötött bérleti szerződés az abban rögzített induló bérleti díj megfizetésének hiányában nem hatályosul vagy a bérlő a bérleti szerződés megkötését követően eláll a gépjármű átvételétől, úgy azt a bérleti szerződés Bérlő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulásának tekintik, mely esetben Bérlő köteles a Bérbeadónak a 12 havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbért és ezen felül a Bérbeadónak az elállásból eredő valamennyi igazolt kárát megtéríteni. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a gépjárművet csak az érvényesen létrejött bérleti szerződés alapján, továbbá amennyiben a bérleti szerződés Induló bérleti díjat ír elő, annak megfizetését követően rendeli meg.

III. A gépjármű átvétele, használata

 1. Bérlő a gépjármű átvételekor köteles meggyőződni annak állapotáról, illetve arról, hogy a gépkocsi megfelel a bérleti szerződésben foglalt tulajdonságoknak (típus, felszereltség). Amennyiben Bérlő eltérést észlel a Bérleti szerződésen feltüntetett állapothoz képest, köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni és a sérülés tényét írásban vagy egyéb formában (fénykép) rögzíteni. Ennek elmulasztásából eredő kár Bérlőt terheli.
 2. A Bérlő a gépjárművet csak az eredeti rendeltetésének megfelelő célra használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. Bérlő nem használhatja a gépjárművet: bérfuvarozásra, áru-, teherszállításra, személy taxi szolgáltatáshoz, gépjárműoktatásra, utánfutó, lakókocsi, vagy egyéb dolog vontatására, semmilyen versenyzésre, edzésre, illetve a hűtőfolyadék, kenőanyagok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni. A gépjármű külföldön történő használata csak a Bérbeadó előzetes, írásos hozzájárulásával a Casco biztosítás területi korlátozásának megfelelően történhet. TILOS A GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS! Tilos a jármű további bérbe-, vagy más jogosultsággal nem rendelkező részére történő használatba adása.
 3. Nem közlekedhet, vagy parkolhat olyan útvonalon, ahol tömegdemonstráció, katasztrófa, zavargások, háború, vagy egyéb rendkívüli vészhelyzet van. Nem vezetheti a gépjárművet aki nincs megnevezve a szerződésen, vagy nem rendelkezik a Bérbeadó írásos meghatalmazásával, akinek nincs érvényes vezetői engedélye, nem rendelkezik legalább 1 éves gépjármű vezetői gyakorlattal, alkohol, drog, gyógyszer, vagy bármely más a biztonságos közlekedésre veszélyt jelentő szer hatása alatt áll.
 4. A Bérlő kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a gépjárművel a közúti közlekedés szabályainak megtartásával közlekedik, és kijelenti, hogy a közúti közlekedés szabályainak esetleges megsértéséből eredő bármely eljárásban a gépjárművet vezető személyt megnevezi, adatait felhívásra közli, illetve, amennyiben a vezető személye, adatai nem állapíthatók meg, úgy a szabályszegésért objektív felelősséget vállal, és vállalja, hogy az ebből eredő valamennyi kárt, büntetést megtéríti, illetve helytáll. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
 5. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet bűncselekmény elkövetésére használja, és az illetékes hatóság a gépjárművet lefoglalja, ez a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következtében a gépjármű használatára vonatkozó joga azonnali hatállyal megszűnik. Bérlő a gépjármű hatóság általi visszaszolgáltatása dátumáig bérleti díj megfizetésére kötelezett.

IV. A gépjármű állagmegóvása

 1. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Bérlő a gépjárművön semmilyen javítást, vagy szerelést nem végezhet, és nem végeztethet a Bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül, továbbá a Bérlő köteles figyelemmel kísérni a gyártó által előírt karbantartási intervallumokat, valamint hatósági vizsgák elvégzésére vonatkozó előírásait, illetve havi rendszerességgel informálni a Bérbeadót az aktuális kilométeróra állásról. A szervizintervallumok be nem tartásából eredő kárért, valamint a havi rendszeres kilométeróra állás lejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Bérlő felel. Amennyiben Bérlő nem tesz eleget a kilométeróra állás lejelentési kötelezettségének minden egyes mulasztás esetén nettó 10.000-Ft-ot köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő mulasztása miatt valamely karbantartási intervallum elvégzése késedelembe esik 400.000,-Ft kártérítést köteles fizetni a gépjármű esetleges garanciavesztése miatt.
 2. A Bérbeadó kizárja a gépjármű meghibásodásából eredő kárért való felelősséget. Meghibásodás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni. Meghibásodás esetén a Bérbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek Bérlőnek a meghibásodás miatti késedelemből, vagy valamely határidő nem teljesítéséből származnak. A gépjármű meghibásodása esetén a Bérlő a gépjárművet csak abban az esetben hagyhatja őrizetlenül, ha az biztonságos helyen van tárolva.
 3. A Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett kárról, vagy lopásról 48 órán belül a Bérbeadót írásban tájékoztatni és a káreseménnyel kapcsolatos kárdokumentációt 3 munkanapon belül a Bérbeadó részére leadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a teljes körű kárdokumentáció leadásának hiányában a biztosító a kár rendezését elutasíthatja, mely esetben a teljes kárt köteles Bérbeadó részére megtéríteni. A Bérlő köteles a felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat (kitöltött és aláírt baleseti bejelentőlap, károkozó személyes adatai, személyigazolvány és jogosítvány másolat, rendőrségi jegyzőkönyv, feljelentés, stb.) a károkozótól beszerezni és a Bérbeadónak átadni. Az értesítés elmaradásából, vagy a szükséges dokumentumok hiányából, azok nem megfelelő kitöltéséből, olvashatatlanságából eredő károk teljes mértékben a Bérlőt terhelik. A keletkezett kár esetén a kárbejelentő lap Bérbeadó részére történő leadásáért Bérlő ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint magának a gépjárműnek a leadásáért. A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 4. A Bérlő köteles a gépjárművet minden kiszálláskor lezárni. A gépjármű kulcsát, központi-zár és riasztó kezelőjét, forgalmi engedélyét és más dokumentumait a gépjárműből köteles magával vinni. Az ennek elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az e pontban írott kötelezettségét megszegi, avagy bármely okból a gépjármű kulcsát és a forgalmi engedélyét a Bérbeadónak nem adja át, a felelősség és Casco biztosítás a gépjárműre nem érvényesíthető. Az ebből eredő kárt teljes egészében viselnie kell.
 5. Amennyiben a bérleti szerződésen rögzített szolgáltatási csomag „BASIC service” a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a gépjármű állagmegóvásáról, karbantartásáról a gyártó által előírtak szerint. Bérlő köteles a gépjárművet márkaszervizben javíttatni, továbbá a káresemény miatti helyreállításokat a Bérbeadó által megjelölt javítóknál elvégeztetni.

V. A gépjármű visszaszolgáltatása

 1. Bérlő kötelezi magát, hogy a gépjárművet a bérlet végeztével vagy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérbeadónak visszaadja. Amennyiben Bérlő nem tud jelen lenni a gépjármű leadásakor, köteles a gépjárműről – annak mindegyik oldaláról és a km óra állásáról – a visszaszolgáltatás időpontjában fényképet készíteni. Ennek elmaradása esetén Bérlő nem jogosult vitatni az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt. Bérlő tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll, amelyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Amennyiben Bérbeadó kártérítési igényt érvényesít, úgy az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyv és fényképfelvételek kézhezvételét követő három munkanapon belül Bérlő az általa készített fényképek birtokában jogosult csak vitatni a kár keletkezését. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a gépjárművet a bérleti szerződés utolsó napján nem adja vissza és erről korábban nem egyezett meg a Bérbeadóval, a Bérbeadó automatikusan 3 hónappal meghosszabbítja azt a szerződésben meghatározott bérlet díj 150%-án.
 2. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait az egyedi bérleti szerződésében rögzített helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben Bérlő a Fedélzeti eszköz adatai alapján a gépjárművet rendeltetésellenesen használta az ebből származó kárt és költségeket Bérlő tartozik megtéríteni. Amennyiben a gépjármű különösen szennyezett amely miatt a gépjármű teljes körű tisztítása válik szükségessé Bérlő nettó 30.000,-Ft-ot tartozik megtéríteni. Amennyiben Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam vége pontban megjelölt, vagy az engedélyezett időpontig a gépjárművet nem adja vissza a Bérbeadónak és késedelmének okáról értesítést nem ad, a Bérbeadó a gépjárművet lopottnak tekinti, és azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a gépjármű körözésére. Az ebből adódó minden költség és kár a Bérlőt terheli.
 3. A bérleti idő a Bérleti szerződésen feltüntetett időtartam. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet nem adja vissza a szerződésben meghatározott bérleti szerződés lejárata időpontban, továbbhasználati díjat köteles fizetni, melynek mértéke az utolsó kiszámlázott teljes hónapra vonatkozó havi bérleti díj kétszerese. A bérleti időtartam kezdetét a Bérleti szerződés tartalmazza. Amennyiben a bérleti szerződés előre rögzítetten tartalmazza a bérleti szerződés végét (határozott idejű bérlet) Bérlő köteles a gépjárművet a szerződésben meghatározott időpontban Bérbeadónak visszaszolgáltatni, kivéve amennyiben Felek a szerződésben rögzített bérleti időtartam vége előtt a szerződés meghosszabbításában írásban megállapodtak.
 4. Amennyiben Bérlő a határozott időtartam lejártát megelőzően több, mint 30 nappal korábban vagy leadja a gépkocsit, vagy a bérleti szerződés bármely okból megszűnik úgy ez esetben köteles a határozott időtartamból fennmaradó időszakra számított bérleti díj 70%-át megfizetni Bérbeadó részére.

VI. Kárveszély viselés

 1. A gépjármű Bérlő általi átvételétől a Bérbeadónak történő visszaadásig viseli a kárveszélyt. A Bérbeadó nem felel a gépjárműben szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért. A Bérbeadó szintén nem felel a gépjárműben szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a gépjármű ellopása esetén elvesző tárgyakért. A Bérbeadó ezért felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépjárműben értéktárgyakat és okiratokat ne tartson a gépjármű elhagyása esetén. A bérletiidő alatt a kárveszélyt a Bérlő viseli, így amennyiben baleset, műszaki meghibásodás vagy karbantartási szükséglet miatt a gépjármű átmenetileg nem használható, az nem befolyásolja Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét.

VII. Biztosítások

 1. Bérbeadó kijelenti, hogy a bérbe adott gépjármű kötelező biztosítással, valamint a Bérlő választása szerinti, a Bérleti szerződésen feltüntetett CASCO biztosítással, illetve biztosítási kiterjesztéssel rendelkezik. Casco biztosítás terhére rendezett kár esetén, a bérleti szerződésben meghatározott önrész és egyéb biztosító által érvényesített levonás a Bérlőt terheli. Ha a biztosító nem téríti meg a felmerült kárt, arra hivatkozva, hogy a káreseménnyel összefüggésben lévő okirat, egyéb más szükséges dokumentum (forgalmi engedély stb.) hiányzott, vagy a Bérlő által a használatra feljogosított személy jogellenesen, szándékosan, vagy gondatlansággal okozta a kárt, abban az esetben minden felelősség a Bérlőt terheli.
 2. Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a Casco biztosítás nem érvényesíthető különösen az alábbi károkra, ezért, ha azok nem közlekedési balesetből származnak a Bérlő köteles azok javítására, pótlására vonatkozó mindennemű költséget megtéríteni:
  • belső tartozékok: rádió előlap, hangszóró, szivargyújtó, visszapillantótükör, belső kárpit, pótkerék, elakadásjelző, elsősegély-doboz, izzókészlet, emelő, kerékanya kulcs, csavarhúzó, kalaptartó, szőnyeg, kulcskészlet, szerszámok, stb.
  • külső tartozékok: antenna, sárfogó gumi, üzemanyagtartály-sapka, dísztárcsa, járműkerekek, (gumiköpeny, kerékanya), stb.
 3. Bérlő kijelenti, hogy a Casco biztosítás feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, a Casco biztosítás mindenkor hatályos feltételei elérhetők a www.nextcarrental.hu oldalon.

VIII. A Bérlő bérleti díj és egyéb fizetési kötelezettségei

 1. A bérleti szerződés a szerződésben foglalt díjszabás szerint jön létre, a bérleti díj fizetési és biztosítéki feltételeit az egyedi bérleti feltételek tartalmazzák. Bérlő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására.
 2. Bérbeadó törtidőszaki számlázást alkalmaz, azaz amennyiben a gépjármű átvételére hónap közepén kerül sor, az első bérleti díj rész törthavi díjként számlázódik 30 napos naptári hónap alapján. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott Induló bérleti díj fizetésére köteles. Felek közösen kijelentik, hogy Bérbeadó jogosult egyoldalúan a bérleti díjat, továbbá a jelen ÁSZF-ben nevesített egyéb díjakat és költségeket a KSH által közzétett fogyasztói árindex, a biztosítási díjakban bekövetkezett változás alapján naptári évente az év elején, az adótörvényekben bekövetkezett változás esetén a változások hatályba lépésével, a pénzpiaci körülmények (BUBOR, EURIBOR kamat) változásai alapján naptári negyedévente módosítani.
  • Amennyiben a Fizetés jellege a Bérleti szerződésen „Előrefizetés”, úgy a Bérlő köteles az első havi bérleti díjat a gépjármű átvételét megelőzően megfizetni, a következő időszakra vonatkozó bérleti díjat az időszak elején köteles megfizetni. Amennyiben a Fizetés jellege a Bérleti szerződésen „Utólagos fizetés”, úgy a Bérlő a bérleti díjat utólag az időszak végén kiállított számla alapján köteles megfizetni.
  • Amennyiben a Bérlet típus megjelölése a Bérleti szerződésen „KM alapú bérlet”, abban az esetben a bérleti díj a szerződésen szereplő időszakra vonatkozó bérleti díjból és a gépjármű által a Fedélzeti eszköz alapján megtett futás alapján kalkulált KM díjból tevődik össze. A KM díjat naptári havonta utólag állapítja meg és számlázza ki a Bérbeadó.
  • Amennyiben a bérleti szerződés devizája EUR:
   • Az induló bérleti díj EUR-ban fizetendő
   • Bérbeadó a használat díjat EUR-ban számlázza Bérlő felé
   • bérleti szerződésben foglalt egyéb szolgáltatásokat forintban számlázza
 3. Bérlőt terhelő egyéb fizetési kötelezettségek:
  • A szerződésszegésből származó összes kárt teljes mértékben, továbbá a Bérbeadónak felmerülő, az üggyel összefüggésbe hozható egyéb káraiért, járulékos költségeiért, valamint a rendeltetésellenes használattal okozott károkat.
  • Gépjármű kulcs, forgalmi engedély, és egyéb okmányok elvesztése miatt keletkező kárt.
  • Casco önrész alatti károkat, ha azt Bérlőn kívüli károkozó, vagy a károkozó felelősségbiztosítása nem téríti meg.
  • A gumiabroncsban, keréktárcsában, dísztárcsában és az utastérben keletkezett kárt, valamint a Bérlő által okozott küszöb alatti sérülések javítási költségét.
  • Bármilyen közlekedési szabálysértéssel (pl.: szabálytalan parkolás, gyorshajtás, stb.) közlekedési, vagy más bűncselekménnyel okozott kárt vagy bírságot. A szabálysértéssel kapcsolatban eseményenként 8 000 Ft + Áfa adminisztrációs díjat.
  • Bejelentés elmulasztása esetén keletkezett plusz költségeket.
  • Szándékosan okozott kárt pl.: tartós túlterhelés következményei, jogosulatlan szerelés, javítás, stb.
  • Üzemanyag és üzemanyagnak minősülő ADBLUE folyadékot, ablakmosó folyadékot
  • A bérleti díj nem tartalmazza a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítások költségét, illetve a káresemények következtében felmerülő biztosító által nem térített helyreállítási költségeket, melyek esetén javításonként és helyreállításonként 8 000 Ft + Áfa adminisztrációs díjat számítunk fel.
  • A bérlő által a bérbeadón keresztül igénybe vett, a bérleti szerződésben nem szerződött szolgáltatás esetén bérbeadó a felmerült költségeket 8 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj felszámítása mellett továbbterheli a bérlő részére.
  • Amennyiben a bérleti idő alatt megtett futásteljesítmény magasabb, mint a szerződésben meghatározott futásteljesítmény, a többletkilométer miatt a Bérleti szerződésben meghatározott díj fizetendő. Bérbeadó jogosult negyedévente a túlfutás díját kiszámlázni a Bérlő felé. Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem az átvétel helyén adja le visszaszállítási díjat kell fizetnie.
 4. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget és felmerülő költségeket köteles megtéríteni az ÁSZF megszegése esetén, és különösen a következő esetekben:
  • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
  • Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használja,
  • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,
  • tehergépjárműnél a rakterület túlterhelése, a rakterület sérülése,
  • a gépjármű bérlet időtartama alatt keletkezett károsodása, ami nem balesetből származik,
  • az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiánya,
  • 30 napot meghaladó bérlet esetén a havi kilométeróra állás megadásának elmulasztásáért
  • olyan károk, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy azzal nem az előírásoknak megfelelően parkoltak,
  • a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért (de a gépkocsi előkerült), amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
  • Bérlő vagy a gépjármű használójának minden olyan jogellenes cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza,
  • Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg a bérleti szerződés alapját képező a Bérlő által a bérleti szerződés megkötését megelőzően elfogadott ajánlat alapján a bérleti idő végén a gépjármű leadását követően a felek elszámolnak a következők szerint, melyből Bérlőnek az alábbi fizetési kötelezettségei keletkeznek:
   • a gépjármű leadáskori kmóra állása alapján a bérleti idő alatt a Km korlátnál többet futott, akkor a bérleti szerződés szerinti Túlfutási díj fizetendő minden egyes többletkilométer után,
   • amennyiben a gépjármű leadásakor nem a normál használatnak megfelelő állapotban van, vagy esedékesjavítási, karbantartási feladatai nem kerültek elvégzésre a helyreállítási költségeket és az állapot miatti értékcsökkentést az 1. számú melléklet alapján,
   • a gépjármű nettó eladási ára és az ajánlatban meghatározott várható nettó piaci érték különbözetét, amennyiben az eladási ár az alacsonyabb.

IX. Fizetési feltételek

 1. Fizetési határidő: 8 nap
 2. Késedelembe esés esetén 40 EUR-nak megfelelő behajtási költségátalány fizetendő a 2016. évi IX tv. rendelkezése alapján
 3. Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó a ptk szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

X. Bérleti díjban foglalt szolgáltatások

 1. A bérleti díj magában foglalja BASIC SERVICE szolgáltatási csomag esetén:
  • a kötelező biztosítás díját,
  • casco biztosítást, a bérleti szerződésen meghatározott önrészesedés mellett a vonatkozó casco szabályzat alapján
  • a gépjárműre kivetett adókat (gépjármű adó, cégautó adó)
 2. A bérleti díj magában foglalja FULL SERVICE szolgáltatási csomag esetén:
  • a BASIC SERVICE szolgáltatási csomag tartalmát,
  • magyarországi autópályák használati díját a Bérleti szerződés szerinti területi hatállyal,
  • a Bérbeadó által elvégeztetett javítás, karbantartás költségeit a bérleti szerződésen rögzített szolgáltatási adat alapján a következők szerint:
   • REVIZIÓ megjelölés esetén a gyártó által előírt kötelező átvizsgálások anyag és munkadíját
   • FORGÓ-KOPÓ megjelölés esetén az a) pontban foglaltakon túl a rendeltetésszerű használatból eredő forgó-kopó alkatrészek karbantartásainak, kenőanyag-utántöltés költségeit (kivéve a Bérlő által okozott károkból eredő javítás)
  • a Bérbeadó által biztosított gumiabroncs garnitúrák szerzonális átszerelését és tárolását a bérleti szerződésen rögzített szolgáltatási adat alapján a következők szerint:
   • 4 téli megjelölés esetén 4 db téli abroncsot a gyártó által előírt méretben
   • 4 téli és 4 nyári megjelölés esetén 4 db téli és 4 db nyári abroncsot a gyártó által előírt méretben
   • 8 téli és 4 nyári megjelölés esetén 8 db téli és 4 db nyári abroncsot a gyártó által előírt méretben
  • 24 órát meghaladó javítások esetén csereautót nem saját hibából történő javítási, helyreállítási szükségesség esetén, káreseményeknél kizárólag kötelező gépjármű felelősségbiztosításra rendezett kár vonatkozásában.

XI. Szerződés megszűnés esetei

 1. A bérleti szerződés a következő esetekben szűnik meg:
  • a gépjármű ellopása vagy totálkáros káreseménye esetén a rendőrségi határozat, illetve a biztosító totálkár nyilatkozata alapján
  • azonnali hatállyal a Bérbeadó felmondása esetén amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségének a Bérbeadó által küldött 2 fizetési felszólítás ellenére sem tesz határidőre eleget,
  • Bérlő ellen végrehajtási, felszámolási eljárást indítanak,
  • a bérleti szerződésben rögzített határozott idő elteltével,
  • Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen, vagy szerződésellenesen használja, és az ilyen használattal felszólítás ellenére sem hagy fel,
  • Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, ha azt felhívásra nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el.

XII. Szerződésszegés

 1. Az ÁSZF Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben Bérlő a Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges mértékű önhatalom eszközével is élve. Bérbeadó az írásos felszólítással egyidőben megvonja a Bérlőnek a gépjármű használatára vonatkozó jogát a fennálló tartozás maradéktalan kiegyenlítéséig, így Bérlő köteles a gépjárművet a Bérbeadónak a Bérbeadó által megjelölt helyen és határidőig saját költségén visszaszolgáltatni. A bérleti szerződés Bérbeadó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Bérlő köteles megfizetni a korábban keletkezett és a jelen ÁSZF egyéb fejezeteiben rögzített jogos követelésein túl:
  • a felmondás napját követő az eredeti szerződéses időszakból hátralévő bérleti időszakra vonatkozó bérleti díjat
  • a felmondás következtében 400.000,-Ft + ÁFA követeléskezelési átalánydíjat
  • amennyiben a gépjárművet a felmondásban megadott határidőig nem adja le, a gépjármű visszaszármaztatásának bérbeadónál felmerült visszaszármaztatási és jogi költségeit
  • a felmondással érintett gépkocsi újraértékesítése során a bérbeadó felmerült költségeit

XIII. Egyéb rendelkezések

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a fedélzeti eszköz által továbbított adatokat a bérbeadáshoz és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásában közreműködő, harmadik személyek (különösen, de nem kizárólagosan: online térképszolgáltató, műszaki segélyszolgálat, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig hozzáférhetővé teszi. A Bérlő és a gépjármű használó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fedélzeti eszköz által továbbított adatokhoz a Szolgáltató és a Felhasználó hozzáférjen, illetve azok vonatkozásában adatkezelést és adatfeldolgozást végezzen. Az adatkezelés jogalapja az (Infotv.) 5.§ (1) a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Bérlő és a gépjármű használó az egyes adatkezelések tekintetében a Bérleti szerződés aláírásával adja meg.
 2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlákat, bizonylatokat és egyéb értesítéseket a Bérbeadó a Bérlő részére elektronikus úton küldi meg a Bérleti szerződésen feltüntetett e-mail címre.
 3. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredően érik. Bérbeadó jogosult az általa vásárolt szolgáltatást is tovább értékesíteni közvetített szolgáltatásként. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles Bérbeadó részére fizetni. Bérbeadó a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.
 4. A Bérlő kötelezi magát, hogy Bérbeadót csoportos beszedési megbízásra felhatalmazó nyomtatványban feljogosítja arra, hogy a bérleti szerződésből eredő bármely követelését a Bérbeadó a Bérlő bankszámlája terhére beszedje vagy azonnal készpénzben követelje, indokolt esetben végrehajtást is igénybe vegyen követelése kielégítésére.
 5. Bérlő aláírásával nyilatkozik, hogy a CASCO feltételeket megkapta, elérhetőek számára. Megértette, magára nézve kötelezőnek alkalmazónak elfogadja.
 6. Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A felek kikötik, hogy vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Jogvita esetén a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, a vitára a felek a polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az eljárás nyelve a magyar.
 7. Bérbeadó a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékletét képező díjtáblázatot a www.nextcarrental.hu oldalon teszi közzé. A Bérbeadó jogosult az ÁSZF és a Díjtáblázat egyoldalú módosítására a Bérlő külön tájékoztatása nélkül, melyet a hatályba lépést megelőző 30 nappal közzétesz a www.nextcarrental.hu oldalon.
 8. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépjármű hiánytalanul, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.

1. számú melléklet: Díjtáblázat

Bérbeadó a gépjárművek visszavételekor rögzített sérülések és hiányosságok elszámolását (amennyiben nem biztosítás keretében történik a helyreállítás) az alábbiakban rögzített elszámoló árak alapján számlázza Bérlő részére. A táblázatban nem szereplő sérülések és hiányosságok elszámolása szerviz díjkalkuláció alapján történik.

Visszavételkori hiányosságok nettó ár Visszavételkori sérülések nettó ár
rendszámtábla 16 000 rendszámtábla 16 000
gumiszőnyeg 14 000 karcolás/fénysérülés 25-75mm között elemenként 36 000
forgalmi engedély 32 000 karcolás/fénysérülés 76-150mm között elemenként 56 000
gépjármű kulcsa 195 000 karcolás/fénysérülés 150mm felett elemenként 86 000
ablaktörlő lapát 71 000 javítható horpadás 0-25 mm között elemenként 32 000
KRESZ csomag 35 000 javítható horpadás 25-75 mm között elemenként 95 000
Pótkerék és tartozékok 124 000 javítható horpadás 76-150 mm között elemenként 140 000
    javítható horpadás 150 mm felett elemenként 170 000
    törött/sérült lámpa 210 000
    törött/sérült ablaktörlő lapát 71 000
    fényezési sérülés 0-25mm között elemenként 54 000
    fényezési sérülés 25-75mm között elemenként 96 000
    fényezési sérülés 76-150mm között elemenként 135 000
    fényezési sérülés 150mm felett elemenként 160 000
    javítható üvegsérülés 22 000
    keréktárcsa sérülés <25mm 36 000
    keréktárcsa sérülés >25mm 135 000
    sérült gumiabroncs 88 000
    sérült ülés 475 000