1. A Next Auto Rent Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) Bérleti szerződés keretében bérbe adja a bérleti szerződésben rögzített gépjárművet az ugyanott meghatározott egyedi bérleti feltételek szerint a Bérlőnek. A bérleti szerződés tartalmát a Bérleti szerződés és a jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) együttesen határozzák meg.

I. Meghatározások

 1. Bérlő: a Bérbeadóval a Bérleti szerződés alapján szerződéses jogviszonyban álló személy
 2. Gépjármű használó: aki a bérelt gépjárművet a Bérlő hozzájárulásával használja. A gépjárművet kizárólag a Bérlő által meghatalmazott személyek vezethetik. Bérlő felel a gépjármű használók magatartásáért és az általuk okozott károkért.
 3. Bérleti típus: a Bérleti szerződésen feltüntetett bérleti konstrukció
 4. Fedélzeti egység: a gépjárműbe szerelt, a gépjármű használatának körülményeit és földrajzi helyzetét rögzítő GPS alapú eszköz
 5. Középtávú bérlet: a legalább 3 hónapos határozott időre vonatkozó, havi elszámolású bérleti szerződés
 6. KM alapú bérlet: olyan bérleti szerződés, ahol a bérleti szerződésen forintban meghatározott bérleti díjon felül, minden egyes, a bérleti szerződés időtartama alatt megtett kilométer után a bérleti szerződésben meghatározott KM díj fizetendő.

II. Kárveszély viselés

 1. A Bérlő a gépjármű átvételétől a Bérbeadónak történő visszaadásig viseli a kárveszélyt.
 2. A Bérbeadó nem felel a gépjárműben szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért. Amennyiben harmadik személy ilyen kárigénnyel lép fel a Bérbeadóval, mint a jármű tulajdonosával szemben, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadót mentesíteni mindennemű kártérítési felelősség, ill. követelés alól.
 3. A Bérbeadó szintén nem felel a gépjárműben szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a gépjármű ellopása esetén elvesző tárgyakért. A Bérbeadó ezért felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépjárműben értéktárgyakat és okiratokat ne tartson a gépjármű elhagyása esetén.
 4. Tekintettel arra, hogy a bérleti idő alatt a kárveszélyt a Bérlő viseli, amennyiben baleset, káresemény, műszaki meghibásodás vagy karbantartási szükséglet miatt a gépjármű átmenetileg nem használható, az nem befolyásolja a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét.

III. A gépjármű átvétele, használata

 1. Bérlő a gépjármű átvételekor köteles meggyőződni annak állapotáról. Amennyiben Bérlő eltérést észlel a Bérleti szerződésen feltüntetett állapothoz képest, köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul (24 órán belül) tájékoztatni és a sérülés tényét írásban vagy egyéb formában (fénykép) rögzíteni. Ennek elmulasztásából eredő kár Bérlőt terheli.
 2. A Bérlő a gépjárművet csak az eredeti rendeltetésének megfelelő célra használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik.
 3. Bérlő nem használhatja a gépjárművet: bérfuvarozásra, áru-, teherszállításra, személy taxi szolgáltatáshoz, gépjárműoktatásra, utánfutó, lakókocsi, vagy egyéb dolog vontatására, semmilyen versenyzésre, edzésre.
 4. Tilos a gépjárművet a hűtőfolyadék, kenőanyagok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni.
 5. A gépjármű külföldön történő használata csak a Bérbeadó előzetes, írásos hozzájárulásával a Casco biztosítás területi korlátozásának megfelelően történhet.
 6. TILOS A GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS!
 7. Nem közlekedhet, vagy parkolhat olyan útvonalon, ahol tömegdemonstráció, katasztrófa, zavargások, háború, vagy egyéb rendkívüli vészhelyzet van. Nem vezetheti a gépjárművet aki nem rendelkezik a Bérlő írásos meghatalmazásával, akinek nincs érvényes vezetői engedélye, nem rendelkezik legalább 1 éves gépjármű vezetői gyakorlattal, alkohol, drog, gyógyszer, vagy bármely más a biztonságos közlekedésre veszélyt jelentő szer hatása alatt áll.
 8. A Bérlő kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a gépjárművel a közúti közlekedés szabályainak megtartásával közlekedik, és kijelenti, hogy a közúti közlekedés szabályainak esetleges megsértéséből eredő bármely eljárásban a gépjárművet vezető személyt megnevezi, adatait felhívásra határidőben közli, illetve, amennyiben a vezető személye, adatai nem állapíthatók meg, úgy a szabályszegésért objektív felelősséget vállal, és vállalja, hogy az ebből eredő valamennyi kárt, büntetést megtéríti, illetve helytáll.
 9. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. a Bérbeadót terheli, úgy ennek Bérlő általi megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
 10. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet bűncselekmény elkövetésére használja, és az illetékes hatóság a gépjárművet lefoglalja, ez a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következtében a gépjármű használatára vonatkozó joga azonnali hatállyal megszűnik. Bérlő a gépjármű hatóság általi visszaszolgáltatása dátumáig bérleti díj megfizetésére kötelezett.

IV. A gépjármű állagmegóvása

 1. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik.
 2. Bérlő a gépjárművön semmilyen javítást, vagy szerelést nem végezhet, és nem végeztethet a Bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül.
 3. Továbbá a Bérlő köteles figyelemmel kísérni a gyártó által előírt karbantartási intervallumokat, valamint hatósági vizsgák elvégzésére vonatkozó előírásokat. Esedékességkor köteles azt ésszerű időn belül (legalább 10 munkanap) jelezni a Bérbeadó részére, továbbá a gépjárművet a szükséges karbantartás elvégzéséhez a Bérbeadó utasításai szerint rendelkezésre bocsájtani. A határidő elmulasztásából eredő kár a Bérlőt terheli.
 4. Bérlő köteles havi rendszerességgel írásban tájékoztatni a Bérbeadót az aktuális hónap végi kilométeróra állásról. A szervizintervallumok be nem tartásából eredő kárért, valamint a havi rendszeres kilométeróra állás lejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Bérlő felel.
 5. Amennyiben Bérlő nem tesz eleget a kilométeróra állás lejelentési kötelezettségének minden egyes mulasztás esetén nettó 10.000-Ft-ot köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő mulasztása miatt valamely karbantartási intervallum elvégzése késedelembe esik 400.000,-Ft kártérítést köteles fizetni a gépjármű esetleges garanciavesztése miatt.
 6. A Bérbeadó kizárja a gépjármű meghibásodásából eredő kárért való felelősséget. Meghibásodás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni. Meghibásodás esetén a Bérbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek Bérlőnek a meghibásodás miatti késedelemből, vagy valamely határidő nem teljesítéséből származnak. A gépjármű meghibásodása esetén a Bérlő a gépjárművet csak abban az esetben hagyhatja őrizetlenül, ha az biztonságos helyen van tárolva.
 7. A Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett kárról, vagy lopásról 48 órán belül a Bérbeadót tájékoztatni és a káreseménnyel kapcsolatos kárdokumentációt (kitöltött és aláírt baleseti bejelentőlap, károkozó személyes adatai, személyigazolvány és jogosítvány másolat, rendőrségi jegyzőkönyv, feljelentés, stb.) 3 munkanapon belül a Bérbeadó részére leadni. Az értesítés elmaradásából, vagy a szükséges dokumentumok hiányából, azok nem megfelelő kitöltéséből, olvashatatlanságából eredő károk teljes mértékben a Bérlőt terhelik. A keletkezett kár esetén a kárdokumentáció Bérbeadó részére történő leadásáért Bérlő ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint magának a gépjárműnek a leadásáért.
 8. Káresemény esetén a Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 9. A Bérlő köteles a gépjárművet minden kiszálláskor lezárni. A gépjármű kulcsát, központi-zár és riasztó kezelőjét, forgalmi engedélyét és más dokumentumait a gépjárműből köteles magával vinni. Az ennek elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az e pontban írott kötelezettségét megszegi, avagy bármely okból a gépjármű kulcsát és a forgalmi engedélyét a Bérbeadónak nem adja át, a felelősség és Casco biztosítás a gépjárműre nem érvényesíthető. Az ebből eredő kárt teljes egészében viselnie kell.

V. A gépjármű felügyelete

 1. A gépjármű a Bérbeadó által beszerelt Fedélzeti eszközzel rendelkezik, mely alapján Bérbeadó folyamosan ellenőrizni tudja: a gépjármű földrajzi helyzetét, külföldön történő használatát; a gépjármű rendeltetésszerű használatát, különösen: fordulatszám, gyorsítás-lassítás, sebesség; a gépjármű által megtett KM-t (GPS pozícióból számolva). Bérlő és a gépjármű használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Bérbeadó a fenti adatokat és információkat a bérleti során gyűjti és ellenőrizni.

VI. Biztosítások

 1. Bérbeadó kijelenti, hogy a bérbe adott gépjármű kötelező felelősségbiztosítással, valamint CASCO biztosítással rendelkezik.
 2. A káresemények (baleset, a gépjármű külső erő behatása miatti sérülése, minden egyéb nem gyártási hibából eredő elváltozás) vonatkozásában a Bérlőnek a bérleti szerződésen rögzített mértékű kárfelelőssége van. A káresemények helyreállítása során:
  • Casco biztosítás terhére rendezett kár esetén, a kárfelelősség mértékéig a kár a Bérlőt terheli. Ha a biztosító elutasítja a kárigényt, arra hivatkozva, hogy a káreseménnyel összefüggésben lévő okirat, egyéb más szükséges dokumentum hiányzott, vagy a Bérlő által a használatra feljogosított személy jogellenesen, szándékosan, vagy gondatlansággal okozta a kárt, továbbá a sérülések és a kárleírás nincsenek összhangban abban az esetben a teljes kár a Bérlőt terheli.
  • amennyiben a kár mértéke a kárfelelősségi mértéknél kevesebb a teljes kár a Bérlőt terheli
  • harmadik fél felelősségbiztosítására rendezett kár esetén a harmadik fél biztosítója által a helyreállítási költségekből meg nem terülő kár összege a Bérlőt terheli.
 3. Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a Casco biztosítás nem érvényesíthető különösen az alábbi károkra, ezért, ha azok nem közlekedési balesetből származnak a Bérlő köteles azok javítására, pótlására vonatkozó mindennemű költséget megtéríteni:
  • belső tartozékok: ülések, műszerfal egységek és karok, rádió, hangszóró, szivargyújtó, visszapillantótükör, belső kárpit, pótkerék, elakadásjelző, elsősegély-doboz, izzókészlet, emelő, kerékanya kulcs, kalaptartó, szőnyeg.
  • külső tartozékok: antenna, sárfogó gumi, üzemanyagtartály-sapka, dísztárcsa, járműkerekek (gumiköpeny, keréktárcsa, kerékanya).
 4. Bérlő kijelenti, hogy a Casco biztosítás feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, a Casco biztosítás mindenkor hatályos feltételei elérhetők a www.nextcarrental.hu oldalon.

VII. A bérleti idő

 1. A bérleti idő a Bérleti szerződésen feltüntetett időtartam. A minimális bérleti időtartam egy nap (24 óra), mely a foglalásban/megrendelésben megadott időpontban kezdődik, függetlenül az átvétel pontos időpontjától.
 2. Bérbeadó 1 plusz nap felszámítására jogosult, amennyiben Bérlő a bérleti idő lejártához (óra) képest a gépjárművet több, mint 60 perccel később szolgáltatja vissza.
 3. A bérleti időtartam kezdetét a Bérleti szerződés tartalmazza. Amennyiben a bérleti szerződés előre rögzítetten tartalmazza a bérleti szerződés végét (határozott idejű bérlet) Bérlő köteles a gépjárművet a szerződésben meghatározott időpontban Bérbeadónak visszaszolgáltatni, kivéve amennyiben Felek a szerződésben rögzített bérleti időtartam vége előtt legalább 5 munkanappal a szerződés meghosszabbításában írásban megállapodtak.

VIII. A Bérlő bérleti díj és egyéb fizetési kötelezettségei

 1. A bérleti szerződés a szerződésben foglalt díjszabás szerint jön létre, a bérleti díj fizetési és biztosítéki feltételeit az egyedi bérleti feltételek tartalmazzák. Bérlő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására.
 2. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott letét fizetésére köteles, amely biztosítékul szolgál Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károkért és Bérlő egyéb tartozásaiért. Bérbeadó nem köteles az letétet visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó a letét után kamatot nem tartozik fizetni.
 3. Amennyiben a Bérbeadó a letétet a fentiek szerint egészben vagy részben, Bérlővel szembeni követelései kiegyenlítésére használja fel, a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívásának kézhezvételét követő 5 napon belül a felhívás szerinti összeget Bérbeadónak megfizetni a biztosíték eredeti összegének helyreállítása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.
 4. Amennyiben a bérleti szerződés kezdete hónap 15.-ét megelőző nap, az első bérleti díj mértéke a bérlet kezdete és a hónap utolsó napja közötti időszakra eső időszak, az 1 napra eső díj 30 napos naptári hónap alapján számolva.
 5. Amennyiben a bérleti szerződés kezdete hónap 14.-ét követő nap, az első bérleti díj mértéke a bérlet kezdete és bérlet kezdetét követő hónap utolsó napja közötti időszakra eső időszak, az 1 napra eső díj 30 napos naptári hónap alapján számolva.
 6. A további időszakokra Bérbeadó havonta állítja ki az időszakra vonatkozó bérleti díjról a számlát.
 7. Felek közösen kijelentik, hogy Bérbeadó jogosult egyoldalúan a jelen ÁSZF-ben nevesített díjakat és költségeket a KSH által közzétett fogyasztói árindex, a bérleti díjakat a biztosítási díjakban bekövetkezett változás alapján naptári évente az év elején, az adótörvényekben bekövetkezett változás esetén a változások hatályba lépésével, a pénzpiaci körülmények (BUBOR, EURIBOR kamat) változásai alapján naptári negyedévente módosítani.
 8. Amennyiben a Fizetés jellege a Bérleti szerződésen „Előrefizetés”, úgy a Bérlő köteles a bérleti díjat a gépjármű átvételét megelőzően megfizetni, több hónapos bérlet esetén a következő időszakra vonatkozó bérleti díjat az időszak elején köteles megfizetni.
 9. Amennyiben a Fizetés jellege a Bérleti szerződésen „Utólagos fizetés”, úgy a Bérlő a bérleti díjat utólag a gépjármű visszaadását követően fizeti meg, több hónapos bérlet esetén a következő időszakra vonatkozó bérleti díjat az időszak végén köteles megfizetni.
 10. Amennyiben a Bérleti típus megjelölése a Bérleti szerződésen „KM alapú bérlet”, abban az esetben a bérleti díj a szerződésen szereplő időszakra vonatkozó bérleti díjból és a gépjármű által a Fedélzeti eszköz alapján megtett futás alapján kalkulált KM díjból tevődik össze. A KM díjat naptári havonta utólag állapítja meg és számlázza ki a Bérbeadó.
 11. Középtávú bérlet esetén, amennyiben Bérlő a határozott időtartam lejártát megelőzően több, mint 30 nappal korábban vagy leadja a gépkocsit, vagy a bérleti szerződés bármely okból megszűnik úgy ez esetben köteles a határozott időtartamból fennmaradó időszakra számított bérleti díj 70%-át megfizetni Bérbeadó részére.
 12. Amennyiben Bérbeadó időtartam kedvezményt vagy egyéb akciós díjat kínál a Bérlő részére, a kedvezmény érvényesítés feltételeit a bérleti szerződés tartalmazza.
 13. Bérlőt terhelő egyéb fizetési kötelezettségek:
  • Bérlő köteles megtéríteni a szerződésszegésből származó összes kárt teljes mértékben, továbbá a Bérbeadónak felmerülő, az üggyel összefüggésbe hozható egyéb kárát, járulékos költségét, valamint a rendeltetésellenes használattal okozott károkat.
  • Gépjármű kulcs, forgalmi engedély, és egyéb okmányok elvesztése miatt keletkező kárt, a pótlási költségeken túl esetenként nettó 100.000,-Ft immobilizációs díjat és nettó 8.000,-Ft adminisztrációs költséget.
  • A gumiabroncsban, keréktárcsában, dísztárcsában és az utastérben keletkezett kárt, valamint a Bérlő által okozott küszöb alatti sérülések javítási költségét, továbbá nettó 8.000,-Ft adminisztrációs költséget.
  • Bármilyen közlekedési szabálysértéssel (pl.: szabálytalan parkolás, gyorshajtás, stb.) közlekedési, vagy más bűncselekménnyel okozott kárt vagy bírságot. Az esetek feldolgozásával összefüggésben (függetlenül a pénzügyi rendezés kötelezettségétől) eseményenként 8 000 Ft + Áfa adminisztrációs díjat.
  • A bérleti szerződésben foglalt országúti segélyszolgálat igénybevétele esetén a segélyszolgálat által biztosított csereautó ingyenes napokon felüli díja, továbbá az esetleges kiszállítással, visszaszállítással, túlfutással, sérüléssel kapcsolatban Bérbeadónál felmerülő költségek.
  • Bérlő hibájából a gépjármű karbantartása határidőre nem történik meg, továbbá a szezonális átszerelést a Bérbeadó által megadott időintervallumban nem végzi el a ténylegesen felmerülő károkon túl esetenként 40.000,-Ft meghiúsulási kötbért.
  • Bejelentés elmulasztása esetén keletkezett plusz költségeket.
  • Szándékosan okozott kárt pl.: tartós túlterhelés következményei, jogosulatlan szerelés, javítás, stb.
  • Üzemanyag és üzemanyagnak minősülő ADBLUE folyadékot, ablakmosó folyadékot
  • Visszaszolgáltatáskor – amennyiben nem az átvételkor rögzített üzemanyag mennyiség van a gépjárműben – újratöltési szolgáltatási díjat, melynek mértéke minden megkezdett 1/8-ad hiányzó üzemanyagszintenként nettó 7.000,-Ft, továbbá 8 000 Ft + Áfa adminisztrációs díjat.
  • Amennyiben a gépjármű leadásakor olyan sérülések vagy hiányosságok vannak, melyek a kiadás során nem kerültek rögzítésre a helyreállítási költségeket a Bérbeadó megítélése alapján vagy a biztosítói kárrendezés vagy a kár helyreállítására adott javítási kalkuláció vagy az 1. számú melléklet alapján.
  • A bérleti díj nem tartalmazza a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítások költségét, illetve a káresemények következtében felmerülő kárfelelősség mértékét, melyek esetén javításonként és helyreállításonként Bérbeadó 8 000 Ft + Áfa adminisztrációs díjat számít fel. Amennyiben a kár helyreállítására a szerződés megszűnését követően kerül sor további nettó 100.000,-Ft immobilizációs díjat.
  • Amennyiben a bérleti idő alatt megtett futásteljesítmény magasabb, mint a szerződésben meghatározott futásteljesítmény, a többletkilométer miatt a Bérleti szerződésben meghatározott díj fizetendő. Középtávú bérlet esetén a Bérbeadó jogosult negyedévente a túlfutás díját kiszámlázni a Bérlő felé.
  • Engedély nélküli külföldi használat esetén 100 000 Ft + Áfa díj fizetendő.
  • Dohányzásra vonatkozó előírás megszegése esetén 50 000 Ft + Áfa díj fizetendő.
  • Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem az átvétel helyén adja le 80.000 Ft + Áfa visszaszállítási díjat kell fizetnie.
 14. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget és felmerülő költségeket köteles megtéríteni az ÁSZF megszegése esetén, és különösen a következő esetekben:
  • gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
  • Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használja,
  • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,
  • tehergépjárműnél a rakterület túlterhelése, a rakterület sérülése,
  • a gépjármű bérlet időtartama alatt keletkezett károsodása, ami nem balesetből származik,
  • az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiánya,
  • a havi kilométeróra állás megadásának elmulasztásáért
  • olyan károk, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy azzal nem az előírásoknak megfelelően parkoltak,
  • a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért (de a gépkocsi előkerült), amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
  • Bérlő vagy a gépjármű használójának minden olyan jogellenes cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
  • Bérlő a Bérbeadó által megjelölt helyen és időben nem bocsátja rendelkezésre a gépjárművet az esedékes javítási, karbantartási, kár helyreállítási feladatok elvégzéséhez. Bérbeadó jogosult kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni, amennyiben a gépjármű elveszíti a garanciát.
  • Bérlő a Bérbeadó felhívására a gépjármű abroncsainak szezonális átszerelését nem végzi el.

IX. Bérleti díjban foglalt szolgáltatások

 1. A bérleti díj magában foglalja:
  • a kötelező biztosítás díját,
  • casco biztosítást, a bérleti szerződésen meghatározott kárfelelősség mellett a vonatkozó casco szabályzat alapján,
  • magyarországi autópályák használati díját a Bérleti szerződés szerinti területi hatállyal,
  • 24 órás országúti segélyszolgálatot, mely térítésmentesen biztosítja a rendeltetésszerű használat melletti műszaki meghibásodás és káresemények esetén a gépjármű helyszíni javítását, szakszervizbe szállítását, az utasok továbbutazásához szükséges szolgáltatások megszervezését, továbbá esetenként 2 nap ingyenes csereautót.
  • a javítás (kivéve a Bérlő által okozott károkból eredő javítás) kötelezően előírt és rendeltetésszerű használatból eredő karbantartások, kenőanyag-utántöltés költségeit,
  • 24 órát meghaladó javítások esetén csereautót nem saját hibából történő műszaki meghibásodás javítási, helyreállítási szükségessége esetén.
 2. A lemondás a bérlés napját megelőző legkésőbb 48 óráig ingyenes. Ezt követően Bérlő 15.000,-Ft összegű lemondási díjat (meghiúsulási kötbér) köteles megfizetni. Lefoglalt, de át nem vett gépjármű esetén 25.000,-Ft meg nem jelenési díjat (meghiúsulási kötbér) köteles Bérlő megfizetni.

X. Fizetési feltételek

 1. Fizetési határidő: 8 nap
 2. Késedelembe esés esetén 40 EUR-nak megfelelő behajtási költségátalány fizetendő a 2016. évi IX tv. rendelkezése alapján
 3. Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó a ptk szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

XI. A gépjármű visszaszolgáltatása

 1. Bérlő kötelezi magát, hogy a gépjárművet a bérleti szerződés időtartamának utolsó napján a Bérbeadónak visszaadja. Bérlő előzetes kérése alapján Bérbeadó engedélyezheti a későbbi visszaszolgáltatást.
 2. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt gépjárművet a bérleti időszak végén nem az üzleti nyitvatartás ideje alatt adja le, úgy a bérbeadó nettó 10.000,-Ft összegű nyitvatartási időn túli leadási díjat számol fel, és a gépjármű állapotfelmérésére valamint a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanapon kerül sor, amely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben Bérlő nem tud jelen lenni, köteles a gépjárműről – annak mindegyik oldaláról és a km óra állásáról – a visszaszolgáltatás időpontjában fényképet készíteni. Ennek elmaradása esetén Bérlő nem jogosult vitatni az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt. Bérlő tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll, amelyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Amennyiben Bérbeadó kártérítési igényt érvényesít, úgy az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyv és fényképfelvételek kézhezvételét követő három munkanapon belül Bérlő az általa készített fényképek birtokában jogosult csak vitatni a kár keletkezését.
 3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a gépjárművet a bérleti szerződés időtartamának utolsó napján nem adja vissza és erről korábban nem egyezett meg a Bérbeadóval, a Bérbeadó automatikusan 3 hónappal meghosszabbítja a bérleti szerződést a szerződésben meghatározott bérlet díj 150%-án.
 4. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait az egyedi bérleti szerződésben rögzített helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaszolgáltatni.
 5. Amennyiben Bérlő a Fedélzeti eszköz adatai alapján a gépjárművet rendeltetésellenesen használta az ebből származó kárt és költségeket Bérlő tartozik megtéríteni.
 6. Amennyiben a gépjármű különösen szennyezett amely miatt a gépjármű teljes körű tisztítása válik szükségessé Bérlő nettó 30.000,-Ft-ot tartozik megtéríteni. Amennyiben a kárpitok és a belső borítás (ajtók, tető) is szennyeződtek további 40.000,-Ft fizetési kötelezettség terheli a Bérlőt.
 7. Bérlő a bérlet végén az átvételkor rögzített üzemanyag mennyiséggel megegyező üzemanyag mennyiséggel köteles a gépjárművet Bérbeadó részére visszaszolgáltatni.
 8. Amennyiben Bérlő a megjelölt, vagy az engedélyezett időpontig a gépjárművet nem adja vissza a Bérbeadónak és késedelmének okáról értesítést nem ad, a Bérbeadó a gépjárművet lopottnak tekinti, és azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a gépjármű körözésére. Az ebből adódó minden költség és kár a Bérlőt terheli.

XII. Szerződés megszűnés esetei

 1. A bérleti szerződés a következő esetekben szűnik meg:
  • a gépjármű ellopása vagy totálkáros káreseménye esetén a rendőrségi határozat, illetve a biztosító totálkár nyilatkozata alapján
  • azonnali hatállyal a Bérbeadó felmondása esetén amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségének a Bérbeadó által elektronikusan megküldött fizetési felszólítása ellenére sem tesz határidőre eleget,
  • Bérlő ellen végrehajtási, felszámolási eljárást indítanak,
  • a bérleti szerződésben rögzített határozott idő elteltével,
  • Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen, vagy szerződésellenesen használja, és az ilyen használattal felszólítás ellenére sem hagy fel,
  • Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, ha azt felhívásra nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el.

XIII. Szerződésszegés

 1. Az ÁSZF Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben Bérlő a Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges mértékű önhatalom eszközével is élve.
 2. Bérbeadó az írásos felszólítással egyidőben megvonja a Bérlőnek a gépjármű használatára vonatkozó jogát a fennálló tartozás maradéktalan kiegyenlítéséig, így Bérlő köteles a gépjárművet a Bérbeadónak a Bérbeadó által megjelölt helyen és határidőig saját költségén visszaszolgáltatni.
 3. A bérleti szerződés Bérbeadó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Bérlő köteles megfizetni a korábban keletkezett és a jelen ÁSZF egyéb fejezeteiben rögzített jogos követelésein túl:
  • a felmondás napját követő, az eredeti szerződéses időszakból hátralévő bérleti időszakra vonatkozó bérleti díjat
  • a felmondás következtében 400.000,-Ft + ÁFA követeléskezelési kötbért
  • amennyiben a gépjárművet a felmondásban megadott határidőig nem adja le, a gépjármű visszaszármaztatásának bérbeadónál felmerült visszaszármaztatási és jogi költségeit

XIV. Egyéb rendelkezések

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.
 2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a fedélzeti eszköz által továbbított adatokat a bérbeadáshoz és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásában közreműködő, harmadik személyek (különösen, de nem kizárólagosan: online térképszolgáltató, műszaki segélyszolgálat, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig hozzáférhetővé teszi. A Bérlő és a gépjármű használó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fedélzeti eszköz által továbbított adatokhoz a Szolgáltató és a Felhasználó hozzáférjen, illetve azok vonatkozásában adatkezelést és adatfeldolgozást végezzen. Az adatkezelés jogalapja az (Infotv.) 5.§ (1) a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Bérlő és a gépjármű használó az egyes adatkezelések tekintetében a Bérleti szerződés aláírásával adja meg.
 3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlákat, bizonylatokat és egyéb értesítéseket a Bérbeadó a Bérlő részére elektronikus úton küldi meg a Bérleti szerződésen feltüntetett e-mail címre.
 4. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredően érik. Bérbeadó jogosult az általa vásárolt szolgáltatást is tovább értékesíteni közvetített szolgáltatásként. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles Bérbeadó részére fizetni. Bérbeadó a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.
 5. A Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a késedelem és a károkozás miatti követelését a Bérbeadó a letét összegéből levonja, ennek hiánya, vagy nem elegendő összege esetén vagy azonnal készpénzben követelje, indokolt esetben végrehajtást is igénybe vegyen követelése kielégítésére.
 6. Bérlő aláírásával nyilatkozik, hogy a CASCO feltételeket megkapta, elérhetőek számára. Megértette, magára nézve kötelezőnek alkalmazónak elfogadja.
 7. Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A felek kikötik, hogy vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Jogvita esetén a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, a vitára a felek a polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az eljárás nyelve a magyar.
 8. Bérbeadó a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékletét képező díjtáblázatot a www.nextcarrental.hu oldalon teszi közzé. A Bérbeadó jogosult az ÁSZF és a Díjtáblázat egyoldalú módosítására a Bérlő külön tájékoztatása nélkül, melyet a hatályba lépést megelőző 30 nappal közzétesz a www.nextcarrental.hu oldalon.
 9. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépjármű hiánytalanul, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.